Privaatsuspoliitika

Baby Fysio OÜ on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 

Mõisted

 

 

Andmesubjekt – klient või muu füüsiline isik, kelle kohta on Baby Fysio OÜl teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Baby Fysio OÜl Isikuandmeid.

Andmetöötleja – Isikuandmeid Töötleb vastutav andmetöötleja Baby Fysio OÜ;

Privaatsustingimused – Käesolev tekst, mis sätestab Baby Fysio OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

Isikuandmed – Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete Töötlemine – Igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Klient – Iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Baby Fysio OÜ teenuseid või, kes ostab Baby Fysio OÜ Veebilehelt Tooteid või Teenuseid.

Leping  Baby Fysio OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise, Toote ostu-müügi või muu leping.

Veebileht  www.actievababy.ee on Baby Fysio OÜ veebileht.

Külastaja – Isik, kes kasutab Baby Fysio OÜ veebilehte.

Laps – Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

Teenused – Igasugused Baby Fysio OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.

Küpsised – andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

Müügikanalid – Baby Fysio OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Teenuste portfell – Baby Fysio OÜ erinevad Tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.activebaby.ee.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustest ja poolte vahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

 

 1. Üldsätted

1.1. Käesoleva Privaatsustingimused reguleerivad Isikuandmete Töötlemist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid Töötleb isikuandmete vastutav töötleja Baby Fysio OÜ (registrikood:14731658 ja asukoht Niine 14, Pärnu Pärnumaa 80034).

1.2. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Baby Fysio OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Baby Fysio OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

1.3. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

 

 1. Põhimõtted

2.1. Baby Fysio OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2.2. Baby Fysio OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

2.3. Baby Fysio OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid,  toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

2.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

2.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.

2.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.

2.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

2.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.

2.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Baby Fysio OÜ soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Baby Fysio OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Baby Fysio OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Baby Fysio OÜ vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

2.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. 

 

 1. Isikuandmete koosseis

3.1. Baby Fysio OÜ kogub elektrooniliselt (peamiselt e-poest ostmisel, Veebilehe külastamisel ja e-posti vahendusel Baby Fysio OÜ poole pöördumisel) muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

3.1.1. Andmesubjekti poolt Baby Fysio OÜle avaldatud Isikuandmed (nimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress, arve aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid);

3.1.2. Andmesubjekti ja Baby Fysio tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

3.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias, avalikest registritest kättesaadavad andmed);

3.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel);

3.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);

3.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;

3.1.7. Baby Fysio OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

 

 

 1. Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused

4.1. Baby Fysio OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Oma isikuandmete jagamisega annab Andmesubjekt Andmetöötlejale õiguse Isikuandmeid Töödelda Privaatsustingimustes määratletud eesmärgil, mida Andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel Tooteid või Teenuseid ostes Andmetöötlejale jagab. 

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse Privaatsustingimuste rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud Andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest. Andmetöötleja ei vastuta Andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

4.2. Nõusoleku alusel Töötleb Baby Fysio OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Baby Fysio OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

4.3. Õigustatud huvi tähendab Baby Fysio OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Baby Fysio OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Baby Fysio OÜl on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

4.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

4.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

4.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Baby Fysio OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

4.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

4.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;

4.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

4.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

4.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Baby Fysio OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

 

Töötlemise eesmärkAndmedÕiguslik alus
Lepingueelsed suhted (nt kliendi päringutele vastamine; lepingute ettevalmistamine, läbirääkimiste pidamine)Nimi, e-posti aadress, telefoni numberLepingu täitmise vajadus
Kliendi tuvastamine Nimi, e-posti aadressLepingu täitmise vajadus
Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine)  Seadusest tulenev kohustus
Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine)Nimi, e-posti aadressLepingu täitmise vajadus

Kliendile teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine (informeerimine, kaebuste lahendamine)

 

Nimi, e-posti aadressLepingu täitmise vajadus
Avaliku võimu organite ja riigiasutuste infonõuetele vastamine seaduses sätestatud ulatusesKõik nõutavad andmedSeadusest tulenev kohustus
Müügistatistika koostamine, üldine tootearendus Õigustatud huvi
Õigusnõuete menetlemineNimi, e-posti aadress, tellimuse andmed, suhtlusÕigustatud huvi
Otseturundus (Baby Fysio OÜ pakkumised, uudiskirjad)e-posti aadress ja/või telefoni number (olenevalt turunduskanalist)Nõusolek

4.5. Isikuandmeid säilitame seni, kuni see on kohalduva seadusega nõutud või vajalik käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Allpool toome mõned näited andmete säilitamise tähtaegadest: 

Säilitamistähtaeg:Näited
2 kuudAndmed isikute kohta, kes on küsinud pakkumist või esitanud muid päringuid, kuid kellega ei ole müügilepingut sõlmitud 
3 aastat E-poes külalisena ostu sooritanud kliendi isiku- ja ostuandmed
7 aastat Raamatupidamise algdokumendid (nt arved)
3 aastatKliendi päringud, pretensioonid ja nõuded ning nendega seotud suhtlus 
Kuni nõusoleku tagasi võtateKontaktandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil
 1. Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Baby Fysio OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Baby Fysio OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

5.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

5.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

5.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Baby Fysio OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

5.3.3. Andmetöötleja (Baby Fysio OÜ) edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Andmetöötleja on vastutav töötleja.

 

 1. Isikuandmete töötlemise turvalisus

6.1. Baby Fysio OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

6.2. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Baby Fysio OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Baby Fysio OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

 

 1. Laste isikuandmete töötlemine

7.1. Baby Fysio OÜ Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.

7.2. Baby Fysio OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.

7.3. Juhul kui Baby Fysio OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Baby Fysio OÜ endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

 

 

 1. Andmesubjekti õigused

8.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

8.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Baby Fysio OÜle oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

8.1.2. Baby Fysio OÜle antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.

8.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

8.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.

8.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.

8.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele või täiendamisele.

8.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

8.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

8.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

 

 1. Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

9.1. Õiguste teostamine:

9.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Baby Fysio OÜ poole e-posti teel info@activebaby.ee.

9.2. Kaebuste esitamine:

9.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Baby Fysio OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

9.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: www.aki.ee.

 

 1. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

10.1. Baby Fysio OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP aadress, seadme info, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

10.2. Baby Fysio OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuste ja Toodete kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

10.3. Baby Fysio OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Baby Fysio OÜ partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Baby Fysio OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

10.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.

10.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

 

 1. Olulised dokumendid, juhised, korrad

11.1. Baby Fysio OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

11.1.1. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Baby Fysio OÜ Veebilehel olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;

 

 1. Kontaktandmed ja informatsioon

12.1. Baby Fysio OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

12.1.1. Baby Fysio OÜ saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@activebaby.ee.

 

 1. Muud tingimused

13.1. Baby Fysio OÜl on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Baby Fysio OÜ Andmesubjekte www.activebaby.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Baby Fysio OÜ veebilehte www.activebaby.ee, olete Privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

 

 1. Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Baby Fysio OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine, kopeerimine, salvestamine, taasesitamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Baby Fysio OÜ eelnevalt kirjalikul loal.

 

Kõigi Privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@activebaby.ee.